Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1931 - 1939

notulen 1950 - 1959

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina  

 

Samenvatting notulen lerarenvergaderingen Rehoboth

(1940 tot en met 1949)

vooraf

De handgeschreven notulen van de lerarenvergaderingen van de Rehoboth zijn bewaard gebleven. Integraal opnemen lukte niet omdat er geen goed leesbare reproducties gemaakt konden worden. Ook staan er nogal wat persoonlijke gegevens (van leerlingen) in. Jaap Walraven las de notulen door en maakte een beknopte samenvatting. Met af en toe wat commentaar.

Algemeen

In 1931 is de heer Van der Spek direteur van de Rehoboth. Hij wordt in 1939 opgevolgd door de heer Scholten.

Opmerkingen

Bij commentaar en aanvullingen van Jaap Walraven staan zijn initialen (JW).

Letterlijke citaten zijn cursief afgedrukt.

De oorsponkelijke spelling bij citaten en sommige woorden is gehandhaafd.

 

 

 

1940                                                 Duitsland valt Nederland binnen (JW)

 

21 maart

Bespreking van de paasrapporten     

Met pinksteren (10 mei;JW) in gymnastiekzaal een regionale oud-kwekelingenvergadering ter bevordering van de vredesgedachte.

 

15 juli

De vredesconferentie is niet doorgegaan (zie vorige vergadering) daar Duitse troepen op 10 mei ons land waren binnengedrongen.

Bespreken van overgangsrapporten

Er wordt een bijdrage gevraagd voor de Rotterdamse nood.De bijdrage, die gelijk is aan een jaarcontributie, is bestemd voor getroffen collega's in deze stad.

                

1941

 

9 april

De vergadering wordt gehouden in het hulpkweekschoolgebouw, Lange Nieuwstraat 66.

Gesproken wordt over de noodzakelijke verbeteringen aan de school: witten, behangen, electrische verlichting voor het handenarbeidlokaal e.d.

 

    

17 juli

Mededeling. Dr. Scholten is maandagmorgen 2 juni om 7.00 uur weggeleid naar het interneringskamp te Schoorl tot grote droefheid van collega's en leerlingen.

Bespreking: de rapporten.

  

26 oktober

Afwezig: Dr. Scholten is in de voorbije periode van Schoorl naar Buchenwald weggeleid.

Een rooster voor de donkere wintermaanden wordt besproken en gaat onmiddellijk na de herfstvakantie in.

    

18 december

In deze notulen wordt voor het eerst gesproken over de plaatsvervangende directeur J v.d. Spek. Bespreking rapporten.

 

1942     

 

19 februari

Gesproken wordt over de nieuwe verordening van de Secretaris-Generaal inzake aanstelling en ontslag.

 

2 april

Mededeling: Dr. L.W.G. Scholten vertoeft nog in het concentratiekamp te Haren. (N.Br. ?)

(Opmerking: Er bestaan twee plaatsen die Haren heten. Het Nederlandse Haren ligt in Zuid Groningen en   het Duitse Haren ligt ten oosten van Emmen. Even ver van de Ned.-Duitse grens als Emmen. Waarschijnlijk wordt hier het Groningse Haren bedoeld, omdat daar in de oorlog een interneringskamp was. JW.)

Er verschijnen richtlijnen voor het oprichten van schoolclubs waarvan steeds een leaar mentor is. De directeur moet toestemming geven voor de oprichting.

 

8 juni

De vergadering wordt gehouden in het 2e hulpgebouw, Minrebroedersstraat 16.

Er wordt een beloning gegeven aan de jongens die in de paasvakantie zo uitstekend hebben geholpen bij de verhuizing van de Lange Nieuwstraat naar de Minrebroedersstraat.

Verder: rapporten, boekenlijsten, roosters en probleemleerlingen

 

16 juli

Oergang en zittenblijven, toelatingsexamen e.d.

 

5 september

Mededeling: Dr Scholten is nog in het concentratiekamp te St. Michielsgestel.

(Ook een interneringskamp. Met een milder regiem dan b.v. het concentratiekamp Amersfoort . JW)

Besproken: toelating nieuwe leerlingen en de verdeling over de diverse klassen.

 

17december

Per 1 januari 1943 wordt het gebouw aan de Minrebroedersstraat gevorderd door de Duitse Wehrmacht. De lessen worden dan gegeven in de lokalen van de Volksuniversiteit.

 

1943     

 

4 juni

De vergadering vindt plaats in het gebouw van de Agatha Snellenschool.

Besproken worden de data en de plaatsen waar de examens zullen plaatsvinden. Het mondeling examen in 'Woonstede' achter de St. Pieter en in het gebouw van de Chr. H.B.S.

 

14 juli

Opmerking (JW): Waarschijnlijk wordt er rekening mee gehouden dat dr. Scholten binnenkort weer terug zal zijn. Letterlijk staat er : Al deze beslissingen dragen een voorlopig karakter, in dezen zin, dat dr. Scholten bij zijn terugkeer al deze zaken als directeur zal regelen.      

De heer Veenhof wordt waarnemend directeur in plaats van de heer Van der Spek.

            

17 december

Besproken: rapporten en religieuze examens

Opmerking JW: Bij de 'aanwezigen' wordt dr. Scholten genoemd als voorzitter. In de notulen wordt over zijn terugkomst niet gesproken.

 

 

1944      

 

31 maart

De directeur dr. L.W.G. Scholten opent de vergadering en de bespreking gaat over rapporten, paassluiting, examens etc.

 

13 juli

Besproken: uitslag examens en twee leerlingen met een uitstekend MULO-B lijst hebben toelating gevraagd voor klas 2. De heer Scholten zal met de Directeur van de Jan van Nassau overleggen om tot een gemeenschappelijke opinie te komen.

1945     

 

Opmerking JW: Gedurende ongeveer anderhalf jaar zijn er geen notulen. Het is de vraag of er ook geen vergaderingen waren.

 

9 december

Deze vergadering vindt plaats in het gebouw van de Chr. H.B.S.

Door de benoeming van den Directeur tot secretaris der Commissie tot Zuivering der Rechtelijke Macht, zal gedurende de eerste maanden de directie-arbeid door dhr Veenhof worden waargenomen. De Directeur zal zijn lessen blijven geven.

 

1946     

 

17 april

Vergadering in het gebouw van de Chr. H.B.S.

Besproken: rapporten, regeling paasvakantie. Er is nog geen zicht op het betrekken van het eigen schoolgebouw.

 

15 juli

Opmerking JW: Deze vergadering vindt weer plaats in het eigen gebouw aan de Maliebaan 89 en de heer Scholten is weer als directeur in functie.     

Besproken: voorlopig lesrooster, de aanmelding voor meer uren voor lichamelijke oefening en men zou graag handelsrekenen willen vervangen door gewoon rekenen. Dat sluit meer aan bij het rekenonderwijs van het Lager Onderwijs en het ULO. Ook pleit men voor het weer invoeren van Nederlandse Letterkunde.

De heer Van der Spek meldt dat het bestuur van de Jan van Nassau verzocht heeft dat de leerlingen van die school ook mogen kweken op Chr. B.L.O. scholen. Kan dit ook niet voor onze leerlingen?  (Opmerking: B.L.O.: buitengewoon lager onderwijs; het huidige speciaal onderwijs. JW.)          

 

      

1947     

 

3 april

Besproken: rapporten en religieuze examens.

De heer Scholten heeft met de heer Van Ginkel (directeur Jan van Nassau) afgesproken dat religieuze examens op dezelfde dagen worden gehouden. Ook met de Rijkskweekschool zal een zelfde regeling worden gezocht.

De eindexamens van de Jan van Nassau vinden gedeeltelijk plaats in het gebouw van Rehoboth.

 

14 juli               

De heer Van der Vegt uit Eindhoven benoemd.

Op zaterdag 6 september start de handenarbeidcursus.

Besproken: uitslag examens.

 

18 december

Besproken: kerstrapporten

                

1948

 

24 maart

Bespreking paasrapporten

De heer Van der Spek vraagt aandacht voor het 25-jarig bestaan van Rehoboth. De heer Scholten deelt mee dat het een plechtige herdenking moet worden aan het eind van 1948 gelet op de moeilijke tijd die achter ons ligt.

 

12 en 13 juli

Er wordt afscheid genomen van de heer Van der Spek.

    

8 september

De heer Van der Vegt zal voortaan notuleren.

De heer Van Veen wordt welkom geheten.

De heer Scholten wil rond kerst een herdenking houden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan. Hij verzoekt:

a. De heer Van Manen enkele liederen in studie te nemen;

b. De heer Van Veen een stuk te willen opvoeren,

c. Mej. Van der Spek en de heer Van der Vegt enkele declamaties te verzorgen.  

 

22 december

Bespreking kerstviering.

 

 

1949

 

11 april         

Bespreking roosters en rapporten.  

15 juli

Bespreking rapporten en overgang.

 

    

6 september

Opmerking JW: De heer Van der Spek wordt voor het laatst genoemd als aanwezig op deze vergadering.

 

22 december

Lopende zaken.

 

Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1931 - 1939

notulen 1950 - 1959

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina