Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1940 - 1949

notulen 1950 - 1959

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina  

Samenvatting notulen lerarenvergaderingen Rehoboth

(1931 tot en met 1939)

vooraf

De handgeschreven notulen van de lerarenvergaderingen van de Rehoboth zijn bewaard gebleven. Integraal opnemen lukte niet omdat er geen goed leesbare reproducties gemaakt konden worden. Ook staan er nogal wat persoonlijke gegevens (van leerlingen) in. Jaap Walraven las de notulen door en maakte een beknopte samenvatting. Met af en toe wat commentaar.

Opmerkingen

Letterlijke citaten zijn cursief afgedrukt.

Bij commentaar en aanvullingen van Jaap Walraven staan zijn initialen (JW).

In 1931 is de heer Van der Spek directeur van de Rehoboth. Hij wordt in 1939 opgevolgd door de heer Scholten.

De oorsponkelijke spelling bij citaten is gehandhaafd.

 

1931

 

17 juli

Op 16 juli was er - kennelijk -een bestuursvergadering. In de notulen staat: Het bestuur stelt er prijs op een samenkomst te houden met het personeel der Kweekschool, opdat bestaande onaangename verhoudingen beëindigd zullen worden" .

(JW: Nergens wordt vermeld wat concreet het probleem is.)

Twee nieuwe leraren worden welkom geheten te weten de heren A. Kuiper en R. Battenberg

Bespreking van leerlingen en hun leerprestaties; overgang en zittenblijven.

Militaire vooroefeningen: De Directeur zal zo krachtig mogelijk afraden aan dit instituut deel te nemen.

Enkele heren stellen voor een herfstvakantie te houden. Discussie over hoe lang en wanneer. Besloten wordt: zaterdag 31 oktober en de zondag en maandag daarop volgend.

 

2 september

Bespreking van cijfers en herexamens

 

5 september

Onderwerp: eksamen doen.

Wordt dit iemand afgeraden, dan zal hij na 't afwijzen aan de eksamenvoorzitter mededelen dat hij tegen het advies der leraren eksamen heeft gedaan.

 

16 december

Bespreking van de rapporten.

 

1932

 

10 februari

Enkele ingekomen brieven van ouders met het verzoek of hun kinderen toch eksamen mogen doen. Allerlei voor- en nadelen worden besproken.

  

17 maart

Bespreking ontwerprooster en rapporten.

Elke vergadering wordt besloten met gebed door telkens een andere collega.

 

18 maart

Rapportcijfers en toezicht houden tijdens het overblijven.

 

29 mei

Besproken wordt de mogelijkheid dat de toelatingseksamens voor de Jan van Nassau en Rehoboth op één dag vallen.

In de discussie merkt de heer Scholten op, dat op onverklaarbare wijze besluiten uit de lerarenvergaderingen niet onbekend blijven aan de lerarenkring van de Jan van Nassau.

De heer Kuiper deelt mede, dat er hoogstwaarschijnlijk plannen bestaan tot oprichting van een Christelijke Normaalschool. Naar aanleiding hiervan zal de Directeur zo spoedig mogelijk met het bestuur spreken om desnoods een klasse in eigen opleiding te nemen.

 

7 juli

Naar aanleiding van de gelezen notulen spreekt de Directeur de wens uit, dat zaken, die alleen op de lerarenvergadering behoren niet naar buiten gebracht worden.

Verder wordt gesproken over het aantal geslaagde kandidaten (26 van de 27), het lesrooster en de lesuren voor elke leraar.

 

13 juli

Overgaan en zittenblijven.

 

22 december

Punt 5 van de agenda: Door alle leraren wordt geklaagd over het lage beschavingspeil der leerlingen, dit naar aanleiding van een meisje dat er bij gymnastiek was uitgestuurd en naar huis was gegaan in plaats van zich te melden bij de directeur. Verder: De omgang tussen jongens en meisjes is niet zo, dat men zich verheugt over de voorname toon en de hoffelijke vormen. De directeur belooft strenge maatregelen te nemen om de de gewraakte toestanden te bestrijden. Bij de uitreiking van het kerstrapport zal hij over deze zaken spreken.

 

1933

 

8 april         

Paasrapport en toelating.

 

12 april

Vervolg van 8 april.

Ook: er komt een herfstvakantie van vier dagen.

 

13 juni

Bespreking van leerlingen.

Besluit: voor de derde keer mag een klas niet worden overgedaan.

 

13 oktober

Er wordt aan de hand van een vragenlijst besproken hoe een vijfjarige kweekschoolopleiding kan worden gerealiseerd. (Lagere akte en hoofdakte.)

De vergadering heeft heftige bezwaren tegen het feit dat de nieuwe bevoegdheid ook zal insluiten de tegenwoordige taalakten L.O. en wiskunde L.O.

In de eerste drie leerjaren zal handenarbeid worden gegeven.

Het nieuwe kweekschoolonderwijs zal nauwer moeten aansluiten bij de praktijk van het lesgeven op de lagere school.

 

21 december

Naar aanleiding van de kerstrapporten wordt besloten dat storende taalfouten zullen worden doorgegeven aan de taalleraar.

Dr. Goslinga en Dr. Kaajan zullen aan de minister-president Dr. Colijn een schrijven richten, waarin Zijne Exellentie gewezen zal worden op de betekenis, die onze kweekschool heeft voor het onderwijs op Gereformeerde Grondslag. Er zal op gewezen worden dat onze school tussen Gymnasia, Lycea, H.B.S. en andere Kweekscholen in dit opzicht een éénling is voor Nederland.

  

1934     

 

27 maart

De heer Scholten brengt een plan ter tafel in verband met een eventuele regeling van een nieuwe driejarige kweekschool. Er wordt besloten dat deze bespreking geheim zal gehouden worden.

Voorstel van de heer Scholten: Is niet in studie te nemen de vorming van een zuivere meisjeskweekschool naast de bestaande school? Er dienen inlichtingen te worden ingewonnen bij bestaande meisjeskweekscholen.

Veel ouders zullen het waarderen wanneer er een paedagogisch instituut bestaat, waar hun dochters een opleiding ontvangen, die meer in overeenstemming is met de aanleg en het karakter van meisjes .

Een speciale voorbereidingsklas en een hoger schoolgeld is dan wenselijk.

Dit plan zal met het bestuur besproken worden

 

12 juli

Rapport- en tentamencijfers worden besproken.

 

21 december

Besproken worden schoolse zaken zoals: rapportcijfers, afscheid leerkrachten, extra schrijfles.

 

 

1935     

 

16 april

Rapportbespreking.

 

9 juli

Data voor religieuze examens. (JW: De notulant gaat nu examen in plaats van eksamen spellen. Wellicht invloed van de nieuwe spelling Marchant ?)

Rrapportbespreking en uitslag tentamens.

Afscheidsadviezen gegeven aan bepaalde leerlingen.

 

10 juli

Roosters, urenuitval, inlichtingenboekje en afscheid van de heer Battenberg. Deze vertrekt naar Rotterdam.

 

21 oktober

Verdeling van vakken over de diverse leerkrachten.

Klachten van leerlingen over te veel huiswerk.

31 oktober (JW: Hervormingsdag) voortaan geen huiswerkvrij meer

 

17 december

Uit de bespreking: ......de slechte resultaten van wiskunde (ULO sluit te weinig aan bij de kweekschool). En dat juist in een periode waarin de 4-jarige kweekschoolopleiding is teruggebracht tot een 3-jarige.         

                

1936

 

7 april

Rapportbespreking; bij spieken en dergelijke krijgt een leerling het cijfer 1 met toevoeging fraude.

    

17 juli

Rapportbespreking, overgaan of zittenblijven en brieven aan de ouders i.v.m. toelating tot de school.

Afscheid van de heer Gilhuis, die dankt voor de hartelijke woorden en de wens uitspreekt dat 's Heeren gunst op Rehoboth mag blijven rusten.

  

22 december

Kerstrapporten besproken.

 

1937

 

23 maart

Vaststelling rooster voor het religieuze examen.    

  

Opmerking JW: De heer Scholten voert vaak het woord, komt met plannen, is bij bijna elk onderwerp duidelijk aanwezig, terwijl de heer Van der Spek opent en sluit maar verder niet veel van zich doet spreken.

 

13 juli

Indeling van de nieuwe klassen, bespreking van de rapporten, toelaten van leerlingen van buitenaf.

 

25 oktober

Bespreking van de vorderingen van de leerlingen.

 

21 december

Mededeling van het bestuur: Er moet bezuinigd worden .   

De conciërge gaat akkoord met een wachtgeldregeling (besparing van f 1700,--).

Op het lesrooster moet 11 uur worden bezuinigd, minder lesuren dus.

 

1938                                     Het jaar dat Duitsland Oostenrijk annexeert  (JW)

    

21 juli

Besproken zaken als: start van de nieuwe cursus, geen religieuze examens, data van de diverse tentamens e.d.

 

12 april

Bepreking van rapporten.   

 

4 mei

Bespreking uitslag tentamens hoogste klas.

 

14 juli   

Bespreking rapporten.

 

25 december

Aantal lessen en de duur daarvan.

Rapportbespreking.

  

1939                                          Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog (JW)

 

4 april         

Bespreking van rapporten.

 

13 juli

Bespreking tentamens klas 2.

 

22 december

Bespreking kerstrapporten.

 

Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1940 - 1949

notulen 1950 - 1959

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina