Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1931 - 1939

notulen 1940 - 1949

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina  

 

Samenvatting notulen lerarenvergaderingen van de Rehoboth

(1950 tot en met 1959)

vooraf

De handgeschreven notulen van de lerarenvergaderingen van de Rehoboth zijn bewaard gebleven. Integraal opnemen lukte niet omdat er geen goed leesbare reproducties gemaakt konden worden. Ook staan er nogal wat persoonlijke gegevens (van leerlingen) in. Jaap Walraven las de notulen door en maakte een beknopte samenvatting. Met af en toe wat commentaar.

Algemeen

In 1950 is de heer Scholten directeur van de Rehoboth. Hij wordt in 1956 opgevolgd door de heer Teun van Veen.

Opmerkingen

Letterlijke citaten zijn cursief afgedrukt.

Bij commentaar en aanvullingen van Jaap Walraven staan zijn initialen (JW).

De oorsponkelijke spelling bij citaten en sommige woorden is gehandhaafd.

 

1950

5 april             

Lopende zaken (rapporten, leerlingen e.d.). jui   

5 september

De heer Wijn benoemd als nieuwe conciërge.

 

20 december

Besluit: niet meer dan één repetitie per week.

Mejuffrouw Van der Spek verzoekt het gebruik van ball-pointpennen te verbieden.

De leerlingen zal dit worden gezegd.

 

 

1951     

 

21 maart

Bespreking: examenplanning en rapporten.

    

17 juli

Lopende zaken.

De heer Van Ooijen wijst op de noodzaak van een sportterrein en oppert het denkbeeld samenwerking te zoeken met de Jan van Nassau, de Chr. H.B.S. en het Gymnasium. De directeur zal met het bestuur overleggen.

 

18 december

Lopende zaken.

De heer Van Ooijen meldt dat bij circa 30 % van de leerlingen de lichamelijke conditie onvoldoende is. Het komt o.m. tot uiting in de vele vragen tot vrijstelling. De directeur vindt dat de ouders hierop gewezen moeten worden.

                

1952   

 

9 april   

Lopende zaken.

 

9 juli

Uitslag toelatingsexamens.

      

16 juli

De directeur deelt mede van het departement de leidraad voor de eerste leerkring der nieuwe pleiding te hebben ontvangen. Het aantal uren per vak wordt in dit verband besproken.

De heer Nijhof wijst op het nut van de blokfluit. De heer Van Maanen heeft bezwaar tegen het gebruik bij de zangles.

 

17 december

Bespreking rapporten.

De directeur wijst op het grote aantal onvoldoendes voor Bijbelse Geschiedenis vooral in klas 1. Hij stelt voor een brief aan de ouders te richten met de mededeling dat Bijbelse Geschiedenis, Kerk Geschiedenis en Geloofsleer als hoofdvakken moeten worden beschouwd en dat een onvoldoende voor één dezer vakken een overgang naar een volgend leerjaar onmogelijk maakt. Een taak zal het gevolg zijn.

 

1953   

 

1 april

De directeur stelt voor de gift van de geëvacueerde Krabbendijkers te bestemmen voor een ets in de leraarskamer.

                    

13 juli

De directeur deelt mede dat de ets van de Krabbendijkers is aangekocht en inmiddels in de leraarskamer is opgehangen.

 

7 september

De heren Van Wijngaarden en Kugel zijn voor het eerst aanwezig in deze vergadering.

 

17 december

Lopende zaken als rapporten, bespreken van leerlingen e.d.

 

1954

 

14 april

De Directeur doet (daarna) mededelingen over de dependence, waarvoor nu definitief Ede als plaats van vestiging is gekozen. 31 leerlingen zijn hiervoor reeds aangemeld. De administratie zal dubbel worden gevoerd, waardoor de zelfstandigheid reeds voorbereid wordt.

Leraren van Rehoboth geven ook les in Ede.

 

5 mei

Het nieuwe leerplan wordt besproken en de daarbij behorende urenverdeling.

 

13 juli

Welkom worden geheten de leraren Biesma, Van Moesbergen, Kwakkel en Draaisma.

Franse kwekelingen komen op bezoek.

 

16 december

Er zal deze maand een Bavincktentoonstelling zijn en ook een lezing over hem worden gehouden.

 

 

1955

 

5 april

De spoedcursus is begonnen met 32 leerlingen.

Ds Wiersinga uit Baarn zal het vak zendingsgeschiedenis gaan geven.

 

11 juli

Omdat de resultaten van het mondeling examen niet zo geweldig zijn stelt de Directeur voor ter verbetering van het mondeling taalgebruik een commissie van Drie in te stellen, welke middelen zal beramen om te komen tot verbetering van het Cultureel niveau.

De heren Van Veen, Wouda en Nijhoff vormen dit drietal.

                

8 november

Lopende zaken (rapporten e.d.).

 

22 december

Idem.

 

1956

 

28 maart

Laatste vergadering o.l.v. de heer Scholten. (In de notulen geen woorden van afscheid. JW.)

 

11 juli

Eerste vergadering o.l.v. de heer Van Veen. (In de notulen geen woorden van welkom. JW.)

Mededeling: Een aantal leerlingen (circa 14) zal door de opheffing van de Rijkskweekschool te Schoonhoven naar onze kweekschool overkomen.

 

    

20 en 21 december

Op initiatief van de heer Kwakkel verdwijnt het mededelingenbord (blijkt ondoelmatig) en komt er een groot cahier waarin kan worden geparafreerd.

 

 

1957     

 

29 maart

Bij de 'aanwezigen' staat voor het eerst de naam van Schulte Nordholt.

(Opmerking: zie 22 december 1959. JW.)

11 juli

Lopende zaken.

Opmerking JW: voor het eerst wordt de vergadering niet geopend met gebed, maar met het lezen uit de bijbel.

   

19 december

Lopende zaken.   

 

1958     

 

1 april en 2 april

Rapporten.

Bespreking van het ' beleefdheidspeil '. Dat is achteruitgegaan, vooral in verband met groeten, vinden sommigen. Anderen zien juist vooruitgang!

 

10 juli

Overgang.

 

4 sept

Lopende zaken.

 

22 december

De Directeur doet eerst mededeling over de nieuwbouw en verzoekt alle leraren wensen over de inrichting der vaklokalen te zijner tijd bekend te maken.

Een ouderavond lijkt wenselijk.

Er komt een proef met klasseleraren

 

1959

 

24 maart

Aan klasseleraren wordt gevraagd meer aandacht te schenken aan de persoonlijke factoren van de leerlingen.

Rapportbespreking

 

7 en 8 juli     

Rapporten, overgang.

 

3 september

Nieuwe leraren worden welkom geheten: de heren De Bie, Keynemans, Bos en De Jong.

    

22 december

De directeur feliciteert de heer Schulte Nordholt met zijn benoeming tot wetenschappelijk ambtenaar aan de Vrije Universiteit.

Opmerking: H.G. Herman Gerrit) Schulte Nordholt (1911-1993) was bestuursambtenaar in Nederlands-Indië; in de oorlog was hij geïnterneerd. Na 1945 ging hij geschiedenis studeren en werkte kort op de Rehoboth. In 1960 werd hij aan de VU benoemd. Na zijn promotie (over: Het politieke systeem van de Antoni van Timor) werd hij benoemd als hoogleraar in de Culturele Antropologie.

Herman Gerrit was de broer van de historicus en dichter Jan Willem Schulte Nordholt.

 

Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1931 - 1939

notulen 1940 - 1949

notulen 1960 - 1968

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina