Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1931 - 1939

notulen 1940 - 1949

notulen 1950 - 1959

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina  

 

Samenvatting notulen lerarenvergaderingen van de Rehoboth

(1960 tot en met 1968)

vooraf

De handgeschreven notulen van de lerarenvergaderingen van de Rehoboth zijn bewaard gebleven. Integraal opnemen lukte niet omdat er geen goed leesbare reproducties gemaakt konden worden. Ook staan er nogal wat persoonlijke gegevens (van leerlingen) in. Jaap Walraven las de notulen door en maakte een beknopte samenvatting. Met af en toe wat commentaar.

Algemeen

De heer Teun van Veen is in deze periode directeur van de Rehoboth.

Opmerkingen

Letterlijke citaten zijn cursief afgedrukt.

Bij commentaar en aanvullingen van Jaap Walraven staan zijn initialen (JW). Soms is er ook commentaar van PK: Piet Keus.

De oorsponkelijke spelling bij citaten en sommige woorden is gehandhaafd.

 

1960

2 april

11 juli

7 september

21 december

Op alle vergaderingen bespereking van rapporten en lopende zaken.

 

1961  

28 maart

Rapporten.

Ouderavond was geen succes; volgend jaar maar één ouderavond houden.

Besproken wordt een rondschrijven van de hoofdinspecteur in verband met het probleem van de repetitieweek. (Welk probleem wordt niet genoemd. JW ) De heren Van Veen en Veenhof zullen een bezoek brengen aan de hoofdinspecteur.

             

             

10 juli en 11 juli

Besproken worden klachten van ouders en leerlingen over het zakken van een aantal leerlingen.

De directeur: Het komt vooral door onvoldoende ijver van de leerlingen.              

De heer Van Wijngaarden wijst op de verzwaring van de leerstof; er wordt vaak geen tijd genomen voor examentraining. Hij pleit voor beperking van de leerstof.

De directeur wijst erop dat we moeten letten op de uitdrukkingswijze der leerlingen en dat zo nodig ter algemene kennis te brengen.

De directeur stelt voor de repetitieweek af te schaffen en de repetities over grotere periodes uit te strijken.

Overgangsrapporten

5 september

Lopende zaken. 

20 december

Rapporten en bespreking van de praktijkbeoordeling.

1962    

10 april

Lopende zaken. 

11 juli

Rapporten en bespreking overgangsnormen (Het gaat nu over het aantal berekende vijven. JW)

                                                                                 

6 september

Ds Heinen en de heer Van Veenendaal worden welkom geheten.

De leraren zijn tegen een nachtelijke excursie met de eersteklassers.

De heer Veenhof stelt voor dat de leraren een geschenk zullen aanbieden bij de opening van de nieuwe school; iedereen gaat akkoord.

               

5 december

Rapportbespreking.

 

1963     

2 april              

Rapportbespreking.

           

9 juli

Rapporten en advies om mededelingenboek frequenter te gebruiken.

5 september

Nieuwe leraren worden welkom geheten. (Opmerking: namen worden niet genoemd maar waarschijnlijk gaat het om de dames Schouten en Koster en de heren De Bruin, De Geus en Klooster. JW.)

Toelating van kandidaten; een tweetal wordt afgewezen.

Citaat: Daar (leerling X) niet op de Jan van Nassau is toegelaten, wordt besloten hem gratie te verlenen en weer tot klas 4 toe te laten.

3 december

Rapportcijfers.  

Verdeling van de vakken over tentamens en examens

De relatie met de oefenscholen is te los. Er dient intensiever te worden begeleid. In januari zal op een contactavond met de oefenscholen over deze zaak worden gesproken. De nieuwe richting zal dan ook duidelijk gemaakt worden.

 

1964    

21 januari

De aanstaande repetitieweek zal worden uitgesteld. (Dus toch weer een repetitieweek! - JW)

(Opmerking: Repetities concentreren in weken of verspreiden over een periode was op de Rehoboth vaak onderwerp van discussie. JW)

De heer Wedsinga (CPS) zal op 23 april een lezing houden over gedifferentieerde leersituaties.

Nogmaals discussie oefenscholen - kweekschool.

De heer De Jong brengt een verzoek over van P.K. over een lerarencabaret. Afgewezen.

Opmerking: P.K. staat voor: Paul Krüger, de leerlingenvereniging van de Rehoboth. Zie ook: 1950 - Paul Krüger en de Rehoboth. (PK, en dat is weer een andere.)

             

23 maart

Rapporten.

Citaat ....n.a.v. de onderwijzersopleiding, die in Amersfoort zal starten en uitgaat van de Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken, wordt nagegaan wat voor invloed dit zal hebben op ons leerlingenaantal.

 

24 maart

Te veel absenteïsme in klas 4; maatregelen volgen

De heer Van Wijngaarden neemt de rol van notulant over van collega Van der Vegt.

Nieuw lesformulier wordt getoond

Afscheid van de heer Veenhof; de heer Van der Vegt wordt onderdirecteur.

20 april            

Rapporten en cijferlijsten.

12 mei

Advies van de staatssecretaris: niet roken tijdens de lessen.

6 juli en 7 juli                                                                          

Overgang.

9 juli

Tijdig inleveren werkstukken/scripties.

Openingsuren bibliotheek verruimen.

Lijst met gedragsregels aan nieuwe eerstejaars opsturen.

3 september                            

Lopende zaken.            

7 december

Aantal kweekperiodes vastgesteld per klas.

21 december

Rapporten.       

Spreekonderwijs.          

Er wordt verder gesproken over:

- werken om eigen zakgeld te verdienen;

- de mogelijkheid om leerlingen van school te verwijderen op grond van een psychiatrisch rapport;

- de vraag of de school in bepaalde gevallen bij toelating een medisch onderzoek kan eisen

                                                                                

1965    

30 maart

Rapporten en discussie over aantal verplichte lesuren

6 juli

Er wordt stilgestaan bij de begrafenis van de heer Witkamp. Het bestuur zal de familie een grafsteen aanbieden.

Discussie over de repetitieweek.

Verdeling van de klasseleraren over 19 klassen (1 t/m 5)

8 september

Inspectie: voortaan geen wijzigingen meer aanbrengen in het lesrooster t.b.v. repetitieweken. Dit houdt verband met de vervroeging van de zomervakantie, die wordt voorgeschreven voor de Rijksscholen.

Welkom aan nieuwe leraren: juffrouw Teeuwsen, juffrouw Verhagen en de heren Kaai, Bosselaar en Zijderveld

             

29 november en 3 december

Rapporten en lopende zaken.

 

1966     

14 maart          

Lopende zaken.  

25 juni

Er  wordt een contactavond en diner met het bestuur georganiseerd: drs. Haddering (inspecteur bij de kweekschool - JW) zal een lezing houden.

27 juni

Verdeling van klasseleraren over de 21 klassen

Afscheid van dr. Velema die benoemd is tot hoogleraar te Apeldoorn

                                                                                                                                                                                   

28 november

Rapporten

Besloten wordt om de Sinterklaasviering klasgewijs af te schaffen. Daarvoor in de plaats komt een gezamenlijke viering.

 

1967    

7 maart

Bespreking rapporten zwakke leerlingen.

P.K. (de leerlingenvereniging Paul Krüger. Zie 21 januari 1964. PK) organiseert een feestelijk, cultureel programma in Lunteren.

26 juni

Overgang:  22 leerlingen blijven zitten in klas 1;  6  in klas 2;  1 leerling in klas 3.

27 en 28 november

Besproken: rapporten en het grote verzuim in de 4e klassen

 

1968    

11 en 12 maart

Bespreking: het grote aantal onvoldoendes voor Nederlands. De directeur stelt voor de leerlingen een certificaat uit te reiken als hun uitspraak aan redelijke eisen voldoet.

De heer Draaisma vraagt ook aandacht voor het toepassen van multiple choice.

24 juni

Bespreking van rapporten; resultaat van afgelopen cursusjaar:

1e klassen: afgewezen 21 leerlingen en 11 kregen een herexamen

2e klassen: afgewezen 2 leerlingen en 8 herexamens

3e klassen: afgewezen 1 leerling en 7 herexamens.

 

Ga naar (klik op tekst):

algemene inleiding

notulen 1931 - 1939

notulen 1940 - 1949

notulen 1950 - 1959

vergelijking JvN - Rehoboth

startpagina