Voor het integrale verslag, klik hier.

Door op de paginanummers te klikken, kom je op het bedoelde hoofdstukje.

  Inhoud
3 Vooraf
5 Algemene instellingsgegevens
7 Personeel
9 Studenten
14 Kwaliteitszorg
15 Onderwijs en onderwijsaanbod
17 Marnix Onderwijscentrum
21 Internstionalisering
22 Huisvesting en milieuzorg
23 Medewerkers - ziekteverzuim
24 Financiële gegevens
31 Organisatieschema
32 Samentelling bestuur, college van bestuur en medezeggenschapsraad